STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP KTHK I _VATLI 10CB_NH 2020-2021

[837]
2

DE CUONG ON TAP KTHK I_VAT LI 10 CHUYÊN_2020 - 2021

[775]
3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TAP KT HỌC KÌ II lop 10- MON LÝ _2019 - 2020

[1455]
4

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[299]
5

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[286]
6

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[297]
7

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[309]
8

bài 34. sự nở vì nhiêt-môn vat ly-lop 10-tư 20 đến 26.4

[293]
9

bài 33.chat ket tinh- môn vật lý- lớp 10- từ 20 đến 26.4

[279]
10

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[256]
11

TÀI LIỆU 10-VẬT LÝ

[424]
12

Giới thiệu link học môn vật Lý 10

[383]
13

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[573]
14

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[990]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 10 - NH: 2019-2020

[451]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[536]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 10 - NH: 2017-2018

[751]
18

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[594]
19

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[761]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP KTHK I _VATLI 11CB_NH 2020-2021

[760]
2

DE CUONG ON TAP KTHK I _VATLI 11CHUYEN_NH 2020-2021

[714]
3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II lop 11 - MÔN LÝ _ NĂM HỌC 2019 - 2020

[1054]
4

TÀI LIỆU 11-VẬT LÝ

[366]
5

Giới thiệu link học môn vật lý 11

[295]
6

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[573]
7

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[990]
8

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 11 - NH: 2019-2020

[363]
9

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[536]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 11 - NH: 2017-2018

[739]
11

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[594]
12

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[761]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP KTHK I _VATLI 12_NH 2020-2021

[747]
2

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[297]
3

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[309]
4

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[256]
5

TÀI LIỆU 12-VẬT LÝ

[399]
6

Giới thiệu link học môn vật Lý 12

[319]
7

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[573]
8

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[990]
9

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 12 - NH: 2019-2020

[341]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 12 - NH: 2017-2018

[637]
11

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[594]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download