STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Bài tập thực hành tin 10 - bai 8

[213]
2

Bài tập thực hành tin 10 - bai 7

[201]
3

Bài tập thực hành tin 10 - bai 6

[132]
4

Kiểm tra 10 toán

[188]
5

Bài tập thực hành word lớp 10 Toán-12/4

[224]
6

Bài thực hành 04 - tin học 10

[219]
7

Bài tập thực hành 2 - lớp 10

[237]
8

DE CUONG ON TAP KTHK I_TIN 10_NH 2020- 2021

[492]
9

Thực hành word01 lop 10

[779]
10

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[502]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Tin Học- Lớp 10- NH: 2018-2019

[499]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[812]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 10 (MOS) - NH: 2017-2018

[777]
14

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tin học 10 (CB) - NH: 2015-2016

[865]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương lớp 11 Tin

[7]
2

Thao giang 11 toan

[376]
3

DE CUONG ONTAP KTHK I _TIN 11_NH 2020-2021

[1152]
4

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[502]
5

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 11 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[759]
6

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 11(CB) - NH: 2017-2018

[1675]
7

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1- Học kì 1 - Môn Tin học 11 CT CB - NH 2017-2018

[1321]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề thi học kì 12

[128]
2

Đề thi 12 Toán

[105]
3

Bài tập thực hành word lớp 10 Toán-12/4

[224]
4

TH access 12

[1794]
5

CSDL access-12

[1023]
6

DE CUONG ONTAP KT HK I _TIN 12_NH 2020 - 2021

[1354]
7

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[502]
8

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tin học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[624]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN HSG LẦN 1

[270]
2

Bài tập môn tin học Word

[316]
3

Bài tập tuần 22,23 môn tin học

[273]