STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐE CUONG HOC KY II- MON HOA - LOP 10 CHUYEN- NAM 2020

[278]
2

DE CUONG HOC KY II- MON HOA- KHOI 10 CO BAN- NAM 2020

[175]
3

ÔN TẬP NHÓM VIA_Môn Hóa_Khối 10-Từ ngày 15-4 đến 25-4

[138]
4

File liên kêt_Môn Hóa_Khối 10

[139]
5

Bài oxi-ozon_Môn Hóa_Lớp 10_ từ 1-4 đến 20-4

[131]
6

Bài Oxi_Môn Hóa_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[101]
7

Bài Lưu Hunh_Môn Hóa_Khối 10_ Từ 20-4 đến 25-4

[119]
8

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[325]
9

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[486]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[212]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[320]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2018-2019

[373]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Hóa - Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[307]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1- bài số 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[285]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[279]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[700]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Hóa Học Lớp 10(Chuyên) - NH: 2017-2018

[381]
18

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[568]
19

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[513]
20

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 (CB) - NH: 2015-2016

[621]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP HOC KY II- MON HOA - LOP 11 CO BAN- NAM 2020

[563]
2

Hợp chất của sắt_Môn Hóa_Lớp 11 Chuyên_Từ 20-4 đến 25-4

[88]
3

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 11

[107]
4

Bài este_Môn Hóa_lớp 11 Chuyên_từ ngày 14-4 đến 25-4

[84]
5

Bài BenZen và đồng đẳng_Môn Hóa_Lớp 11 Từ ngày 14-4 đến 18-4

[90]
6

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[86]
7

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[92]
8

BÀI ANCOL_môn hóa_Khói 11_từ ngày 15-4 đến 25-4

[101]
9

Ancol_Môn Hóa_Lớp 11 CB_ Từ 20-4 đến 25-4

[110]
10

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[325]
11

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[486]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[212]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[320]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa học - Lớp 11 Chuyên - NH: 2018-2019

[339]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Môn Hóa Học- Lớp 11- NH: 2018-2019

[447]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[279]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[700]
18

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[507]
19

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 (CB) - NH: 2015-2016

[530]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG HỌC KY II- MON HOA- KHOI 12- NAM 2020

[176]
2

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 12

[104]
3

Bài sắt và hợp chất_Môn Hóa_khối 12_Từ ngày 15-4 đến 18-4

[101]
4

Bài Sắt - Môn Hóa 12 - từ ngày 13_4 đến 18_4

[79]
5

Bài Sắt _Môn Hóa_ Lớp 12 _từ ngày 13-4 đến 18-4

[88]
6

Bài Hợp chất của sắt _ Môn Hóa_ Lớp 12_ từ ngày 20-4 đến 25-4

[91]
7

50 đề thi thử môn Hóa học lớp 12

[178]
8

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[325]
9

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[486]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[212]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[320]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[259]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra lần 1- Học kì 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[261]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[279]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[700]
16

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[568]
17

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[452]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Khảo sát đội tuyển môn Hóa 05.2020

[78]
2

Đề thi mẫu hóa Australia

[220]