STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐE CUONG HOC KY II- MON HOA - LOP 10 CHUYEN- NAM 2020

[232]
2

DE CUONG HOC KY II- MON HOA- KHOI 10 CO BAN- NAM 2020

[119]
3

ÔN TẬP NHÓM VIA_Môn Hóa_Khối 10-Từ ngày 15-4 đến 25-4

[102]
4

File liên kêt_Môn Hóa_Khối 10

[107]
5

Bài oxi-ozon_Môn Hóa_Lớp 10_ từ 1-4 đến 20-4

[89]
6

Bài Oxi_Môn Hóa_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[75]
7

Bài Lưu Hunh_Môn Hóa_Khối 10_ Từ 20-4 đến 25-4

[89]
8

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[293]
9

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[450]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[170]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[290]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2018-2019

[297]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Hóa - Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[253]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1- bài số 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[234]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[250]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[566]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Hóa Học Lớp 10(Chuyên) - NH: 2017-2018

[326]
18

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[504]
19

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[456]
20

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 (CB) - NH: 2015-2016

[555]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP HOC KY II- MON HOA - LOP 11 CO BAN- NAM 2020

[533]
2

Hợp chất của sắt_Môn Hóa_Lớp 11 Chuyên_Từ 20-4 đến 25-4

[61]
3

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 11

[80]
4

Bài este_Môn Hóa_lớp 11 Chuyên_từ ngày 14-4 đến 25-4

[56]
5

Bài BenZen và đồng đẳng_Môn Hóa_Lớp 11 Từ ngày 14-4 đến 18-4

[63]
6

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[60]
7

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[59]
8

BÀI ANCOL_môn hóa_Khói 11_từ ngày 15-4 đến 25-4

[66]
9

Ancol_Môn Hóa_Lớp 11 CB_ Từ 20-4 đến 25-4

[77]
10

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[293]
11

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[450]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[170]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[290]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa học - Lớp 11 Chuyên - NH: 2018-2019

[259]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Môn Hóa Học- Lớp 11- NH: 2018-2019

[373]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[250]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[566]
18

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[439]
19

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 (CB) - NH: 2015-2016

[467]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG HỌC KY II- MON HOA- KHOI 12- NAM 2020

[145]
2

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 12

[77]
3

Bài sắt và hợp chất_Môn Hóa_khối 12_Từ ngày 15-4 đến 18-4

[68]
4

Bài Sắt - Môn Hóa 12 - từ ngày 13_4 đến 18_4

[53]
5

Bài Sắt _Môn Hóa_ Lớp 12 _từ ngày 13-4 đến 18-4

[64]
6

Bài Hợp chất của sắt _ Môn Hóa_ Lớp 12_ từ ngày 20-4 đến 25-4

[64]
7

50 đề thi thử môn Hóa học lớp 12

[150]
8

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[293]
9

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[450]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[170]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[290]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[234]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra lần 1- Học kì 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[241]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[250]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[566]
16

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[504]
17

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[427]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Khảo sát đội tuyển môn Hóa 05.2020

[58]
2

Đề thi mẫu hóa Australia

[193]