STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP HKI 2 MON DIA LI 10_NAM HOC 2019 2020

[175]
2

Bài 37 Các ngành GVTV(1)_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[288]
3

Bài 37 Các ngành GVTV(1-2)_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[134]
4

Bài 36 Vai trò GTVT_Môn Địa_Lớp 10 _Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[145]
5

Bài 36 Vai trò GTVT_ Môn Địa_ Lớp 10_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[138]
6

Bài 35 Địa lý dịch vụ_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[194]
7

Bài 35 clip SX khẩu trang_Môn Địa_Lớp 10_Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[115]
8

Địa lý 10 tuần 28

[161]
9

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[511]
10

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Địa lí 10 - NH: 2015-2016

[557]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương ON TAP THI HKI II MON DIA LI 11_NAM HOC 2019 2020

[102]
2

T 30- 30 - Đông Nam Á- kinh tế lớp 11

[132]
3

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[511]
4

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Địa Lí - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[362]
5

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Địa Lý - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[300]
6

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Địa Lí Lớp 11 - NH: 2017-2018

[313]
7

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn: Địa lí 11 - NH: 2015 - 2016

[473]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CƯƠNG ON TAP HKI 2 MON ĐIA LI LOP 12_NAM HOC 2019 2020

[151]
2

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[239]
3

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[226]
4

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[235]
5

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[237]
6

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[85]
7

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[401]
8

Bài 33 Đồng bằng sông Hồng_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[74]
9

Bài 33 Đồng bằng sông Hồng_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[83]
10

Bài 32 Trung du miền núi Bắc Bộ_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[78]
11

Bài 32 Trung du miền núi Bắc Bộ_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[68]
12

Bài 31 Thương mại du lịch_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[75]
13

Bài 31 Thương mại du lịch_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.docx

[93]
14

Bài 31 Ngoại thương 500 tỷ USD_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[77]
15

Bài 31 Du lịch Việt 2018_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[81]
16

Bài 30 sự phát triển TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến

[84]
17

Bài 30 GTVT TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[77]
18

Bài 30 GTVT TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.docx

[81]
19

Địa lý 12 tuân 28

[97]
20

Đề thi thử môn Địa lý THPT QG lớp 12 - năm học 2019-2020

[128]
21

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2019 - 2020 12

[147]
22

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[511]
23

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Địa Lí - Lớp 12- NH: 2019-2020

[197]
24

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Địa Lí - Lớp 12- NH: 201-2020

[142]
25

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Địa Lí - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[345]
26

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Địa lí 12 - NH: 2015-2016

[378]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Khảo sát đội tuyển môn Địa lý 05.2020

[75]